PULL Zielone Transformacje

Sprawozdawczość zrównoważonego rozwoju

(ESG)

Akty prawne UE definiujące wymogi w odniesieniu do sprawozdawczości w zakresie zrównoważonego rozwoju

Dyrektywa CSRD

Dyrektywa 2022/2464 w sprawie raportowania w zakresie zrównoważonego rozwoju wprowadza przepisy, które zapewnią inwestorom i innym zainteresowanym stronom dostęp do informacji potrzebnych do oceny wpływu przedsiębiorstw na ludzi i środowisko, a inwestorom możliwość oceny ryzyka finansowego i możliwości wynikających ze zmiany klimatu i innych kwestii związanych ze zrównoważonym rozwojem.

Taksonomia UE

Rozporządzenie 2020/852 stanowi fundament unijnych ram zrównoważonego finansowania i ważne narzędzie przejrzystości rynku. Taksonomia to system klasyfikacji określający kryteria działalności gospodarczej zgodnej z trajektorią zerowej netto do roku 2050 i szerszymi celami środowiskowymi innymi niż klimat. Pomaga w kierowaniu inwestycji na rodzaje działalności gospodarczej najbardziej potrzebne do transformacji, zgodnie z celami Europejskiego Zielonego Ładu. Taksonomia UE umożliwia przedsiębiorstwom finansowym i niefinansowym stosowanie wspólnej definicji działalności gospodarczej, którą można uznać za zrównoważoną środowiskowo. W ten sposób zapewniając bezpieczeństwo inwestorom, pomaga przedsiębiorstwom stać się bardziej przyjaznymi dla klimatu.

Rozporządzenie ESRS

Celem Rozporządzenia jest określenie informacji na temat zrównoważonego rozwoju, które przedsiębiorstwo ujawnia zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/34/UE, zmienioną dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2022/2464. Zgodnie z Rozporządzeniem przedsiębiorstwo ujawnia informacje na temat istotnych oddziaływań, istotnego ryzyka i istotnych możliwości w odniesieniu do kwestii związanych ze zrównoważonym rozwojem z zakresu ochrony środowiska, kwestii społecznych i ładu korporacyjnego.

Rozporządzenie SFDR

Rozporządzenie 2019/2088 w sprawie ujawniania informacji związanych ze zrównoważonym rozwojem w sektorze usług finansowych określając, w jaki sposób uczestnicy rynku finansowego muszą ujawniać informacje dotyczące zrównoważonego rozwoju, pomaga inwestorom w dokonywaniu świadomych wyborów. SFDR ma również na celu umożliwienie inwestorom właściwej oceny sposobu uwzględnienia ryzyka dla zrównoważonego rozwoju w procesie podejmowania decyzji inwestycyjnych. W ten sposób przyczynia się do przyciągnięcia funduszy prywatnych, mających pomóc Europie w przejściu na gospodarkę o zerowej emisji netto.

Dobre przygotowanie sprawozdania w zakresie zrównoważonego rozwoju opiera się na następujących filarach:

OCENA PODWÓJNEJ ISTOTNOŚCI

 • Selekcja tematów uznanych za istotne z perspektywy zarządzania zrównoważonym rozwojem.
 • Identyfikacja istotnych wpływów, ryzyk i szans związanych ze zrównoważonym rozwojem poprzez zastosowanie zasady podwójnej istotności.
 • Wskazanie i minimalizowanie negatywnego wpływu na kwestie zrównoważonego rozwoju.
 • Włączenie interesariuszy.

STRATEGIA I MODEL BIZNESOWY

 • Przedstawienie kontekstu własnej działalności biznesowej.
 • Opis modelu biznesowego i strategii w powiązaniu z istotnymi kwestiami zrównoważonego rozwoju.

POLITYKI I PLANY DZIAŁANIA

 • Opis wdrożonych polityki i działań oraz nakłady finansowe dotyczące zarządzania istotnym wpływem, ryzykiem i szansami, wynikającymi ze zrównoważonego rozwoju.

CELE I WSKAŹNIKI

 • Opis celów ustanowionych w odniesieniu do istotnych kwestii zrównoważonego rozwoju oraz postępy w ich realizacji.
 • Opis stosowanych wskaźników ilustrujących skuteczność wdrożonych polityk i działań.
Wspieramy przedsiębiorców w spełnianiu wymogów ESG

Sprawozdanie w zakresie zrównoważonego rozwoju

Jak możemy pomóc?

Szkolenia wprowadzające do zarządzania transformacją klimatyczną

Kontekst regulacyjny, raportowanie niefinansowe, strategie dekarbonizacji

Strategie transformacji klimatycznej

Sporządzenie mapy drogowej wraz z rekomendacjami

Raporty emisji CO₂

Zakresy 1, 2 i 3. Opracowanie rozwiązań, przyczyniających się do redukcji emisji, specyficznych dla każdego klienta

Sprawozdawczość zrównoważonego rozwoju

Przygotowanie/wdrożenie zespołów własnych i uczestników łańcucha wartości

 • Wspieramy w przygotowaniach do rozpoczęcia sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju (ESG), w tym obliczenia śladu węglowego organizacji w trzech zakresach, a także produktu lub usługi
 • Przekazujemy wiedzę ale oferujemy także wsparcie na każdym etapie tworzenia raportu
 • Na bieżąco aktualizujemy wymogi prawne – wiążące unijne akty prawne są sukcesywnie uchwalane przez organy UE. Państwo-członek UE dokonuje ich transpozycji do swego systemu prawnego w postaci ustaw i rozporządzeń
 • Zapewniamy bezpieczeństwo danych – korzystanie z bezpłatnych kalkulatorów emisji dostępnych online oznacza zazwyczaj przekazanie swych danych w cudze ręce
 • Gwarantujemy poprawność obliczeń emisji a wraz z raportem dostarczymy szczegóły zastosowanej metodologii mierzenia emisji. Sprawozdania kontrahentów będą podlegały audytom, a nieprawdziwe/nieprawidłowe ujawnienia – karom
 • Stosujemy autoryzowane wskaźniki emisji i algorytmy
zapytaj o ofertę

Wsparcie w przygotowaniu Twojej firmy do obowiązków związanych ze sprawozdawczością zrównoważonego rozwoju

Potrzebujesz wsparcia?

Jeśli to Twój pierwszy kontakt z zagadnieniami sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju, przed bezpośrednim spotkaniem warto rozstrzygnąć wątpliwości w trakcie wstępnej konsultacji online.

Napisz e-mail

Sformułuj swój problem

Telefon

Zadzwoń

Rozmowa online

Umów spotkanie