PULL Zielone Transformacje

Raporty emisji

Do policzenia śladu węglowego stosujemy metodologię GHG Protocol.

Ślad węglowy firmy

Ślad węglowy przedsiębiorstwa to łączna wielkość emisji gazów cieplarnianych związana z jego działalnością (Zakresy 1, 2 i 3) wyrażona w ekwiwalencie CO2. Stosujemy metodologię GHG Protocol.

Każde przedsiębiorstwo jest unikalną organizacją (struktura, procesy, specyfika działalności). Policzenie śladu węglowego musi uwzględniać wszystkie jej specyficzne cechy.   

Zakres 1

Emisje tego zakresu powstają w wyniku spalania paliw w źródłach stacjonarnych bądź mobilnych, będących własnością firmy lub przez nią nadzorowanych (np. powstałych w wyniku zachodzących procesów technologicznych lub ulatniających się czynników chłodniczych.

Zakres 2

Pośrednie emisje, wynikające z używania zakupionej czy dostarczonej z zewnątrz energii elektrycznej lub cieplnej, pary technologicznej lub chłodu.

Zakres 3

Emisje pośrednie powstałe w całym łańcuchu wartości firmy np. w wyniku zakupów towarów i usług, podróży służbowych pracowników, ich dojazdów do miejsca pracy, transportu surowców i produktów, zagospodarowania odpadów, użytkowania produktów wytworzonych przez firmę przez końcowych użytkowników aż do ich finalnej utylizacji. Standard GHG Protocol wskazuje 15 kategorii aktywności, z których emisje należy policzyć w tym Zakresie. Implikuje to nawiązanie dialogu zarówno z dostawcami surowców, produktów i usług ale też końcowymi użytkownikami.

Metodologia GHG Protocol

GHG Protocol jest organizacją dostarczającą całościowych globalnych ramy, służących  wystandaryzowanemu mierzeniu i zarządzaniu emisjami gazów cieplarnianych. 

Ponad 90% firm w skali globu, raportujących emisje gazów cieplarnianych korzysta z metodologii wypracowanej przez GHG Protocol.

W jakich okolicznościach biznesowych przedsiębiorstwo raportuje emisje gazów cieplarnianych?

  • Jest zobowiązane w związku z dyrektywami NFRD lub CSRD 

  • Zostało zobowiązane do podania wartości emisji CO₂ przez swoich kontrahentów

  • Bierze udział w przetargu, w którym raport emisji jest warunkiem obligatoryjnym

  • Chce rozpocząć regularne mierzenie swego pełnego śladu węglowego oraz jego redukcję.
jak to robimy

Przede wszystkim zdecyduj co chcesz uzyskać

Zmierzenie własnych emisji dla roku bazowego jest niezbędnym pierwszym krokiem.

Konsultacja telefoniczna

Już w trakcie pierwszej rozmowy dokonamy wstępnej oceny Twojej sytuacji i dostępnych opcji.

Szkolenie "Wprowadzenie..."

Pierwszy dzień szkolenia pozwoli Ci zorientować się w aspektach regulacyjnych, prawnych i biznesowych związanych ze Zrównoważonym Rozwojem.

Warsztat drugiego dnia szkolenia

W drugim dniu szkolenia omawiamy warsztatowo wybrany przez Ciebie scenariusz (lub scenariusze).

Decyzja o zaangażowaniu

Jeśli zdecydujesz o rozpoczęciu raportowania swoich emisji i budowaniu strategii ich redukcji, z przyjemnością będziemy Towarzyszyć Ci w tej drodze.

Wstępna konsultacja?

Jeśli to Twój pierwszy kontakt z zagadnieniami Zrównoważonego Rozwoju, przed bezpośrednim spotkaniem warto rozstrzygnąć wątpliwości w trakcie wstępnej konsultacji. 

Napisz e-mail

formułując swoje potrzeby

Zadzwoń

większość wątpliwości rozwieje rozmowa telefoniczna

Rozmowa online

ta forma wstępnego kontaktu pozwala dobrze przygotować się do spotkania bezpośredniego